การประชุมคณะทำงาน งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 ของคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลพิชัย อบต.พิชัย