โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น "หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำไม้กวาดทางมะพร้าว 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้