วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลเมืองพิชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (R-cheewa Fix It Center)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (R-cheewa Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) หลักสูตรช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ มีครูสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ ครูประจำสาขา เป็นวิทยากร เพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดีมีความสุข” เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมช่างชุมชนให้มีทักษะอาชีพช่าง สร้างอาชีพเสริม และขึ้นทะเบียนช่างชุมชน โดยมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

Cr.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง