การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมซักซ้อมเเนวทางการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองกวาว องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง