โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ สามารถนำความรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในบั้นปลายให้มีความสุข มีความเข้าใจและเท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ย

นแปลงไป

Related posts