โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เผื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ป่าชุมชนบ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Related posts