โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การ…

Read More

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ครั้งที่ เพื่อดำเนินการจัดทำเสวียนและถังขยะแบบไม้ จำนวน 11 จุด

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ครั้งที่ …

Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สา…

Read More

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.พิชัย ประจำ 2563

เมื่อวันที่  2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศ…

Read More