เวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ทักษะการพูด เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

เวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ทักษะการพูด เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

ณ วัดบ้านไร่ศิลาทอง  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ได้พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งหมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง เป็นเขตพื้นที่การดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาได้ทำบันทึกความร่วมมือ  (MOU) กับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในการสนับสนุนการทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (U2T)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2565  บ้านไร่ศิลาทองได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ลงตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (U2T) โดยมีท่าน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  เลขานุการ  รมต.กระทรวงอว.และคณะ เข้าตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินกิจกรรมการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

นอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  อาจารย์นิตยา  เอกบาง  หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ได้จัดเวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ทักษะการพูด เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”  ณ วัดบ้านไร่ศิลาทอง  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ด้วย ได้แก่  รศ.ดร.พัชรินทร์   อนันต์ศิริวัฒน์, ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโนและผศ.ดร.สุภาวดี  ยาดี นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ร่วมทั้งผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์ชุมชน และมัคคุเทศก์น้อย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณประจำปี 2564 เน้นประเด็นด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 5  กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม, กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ Social 3 Platform : Facebook Youtube Blogger, กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  มีกิจกรรมย่อย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน  และหลักสูตรกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

สำหรับหลักสูตรภาษาเพื่อการท่องเที่ยว แบ่งกิจกรรมย่อยเป็น 3  หลักสูตร ได้แก่  การพูดเพื่อการท่องเที่ยว  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว   ในส่วนของหลักสูตรการพูดเพื่อการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่ อ.นิตยา  เอกบาง ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาภาษาไทย   มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ในหัวข้อ การพูดเพื่อการท่องเที่ยว  เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด  การพูดเล่าเรื่อง  การพูดเล่าประสบการณ์ และการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ โดยเนื้อหาจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ในด้านการเรียนการสอนวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หลังจากดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2564  เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านไร่ศิลาทอง ดังต่อไปนี้

1)       ด้านวิชาการ  เกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับงาน  บริการวิชาการ โดยได้นำความรู้ในศาสตร์ภาษา ในรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย หัวข้อ หลักการพูด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่งใช้สอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาประยุกต์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน สามารถทำให้คนในชุมชนเป็นบุคลากรในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชุมชนในการต้อนรับและเล่าเรื่องราวในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวได้

2)       ด้านเศรษฐกิจ  เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาชีพในด้าน   การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการรวบตัวกันของกลุ่มคนและกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มทำครกหิน  กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มน้ำพริก  กลุ่มเกษตรปลอดสาร โดยมีการสร้างกลุ่มท่องเที่ยว เพื่อเป็นแกนนำในการจัดการประสานงานและบริหารจัดการในส่วนของรายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงาน ณ บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

3)       ด้านสังคม คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ในการรักและหวงแหนในวิถีชีวิตความเป็นอยู่  อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป   นอกจากนี้ยังเกิดความสามัคคีในชุมชน ซึ่งส่งผลทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาสังคม และเป็นชุมชนตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  อีกทั้งยังมีการนำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว มาส่งเสริมเยาวชนในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งพระครูสถิตธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ศิลาทอง แกนนำคนสำคัญในการพัฒนาชุมชน  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในชุมชน  จึงได้นำหลักสูตรการพูดเพื่อการท่องเที่ยวมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชน จนทำให้ชุมชนมีมัคคุเทศก์น้อยที่คอยเล่าเรื่องในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน   นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้สำนึกรักบ้านเกิดและเป็นพลังสำคัญในอนาคตที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนต่อไป

จะเห็นได้ว่าในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ  มาประยุกต์ใช้ในงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนั้น  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ มากมาย แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผลงานนั้นประสบความสำเร็จได้ก็คือ  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

 

Related posts