เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

เวลา 13.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

มอบหมายให้นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ให้ราษฎรนายเกรียงศักดิ์ คำจันต๊ะ ราษฎรบ้านดอนมูล บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายเกษม ใจจันทร์ นางยุพาภรณ์ แก้วจิตรคงทอง ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง อบต.พิชัย และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีมอบฯ 

 

Related posts