ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เด็กที่เกิดภายในเดือนตุลาคม 2558 จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นงวดสุดท้าย เนื่องจากจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสิทธิเรียบร้อยร้อย 

Related posts