ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

View Fullscreen

Related posts