ราคากลาง1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตาสืบ – สระน้ำบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

View Fullscreen

Related posts