การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยในปี 2563 – 2564 สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และร่วมออกตรวจนิเทศหอพักเอกชนกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง จำนวน 1 หอพัก คือ หอพักหญิง เว็บแอนด์วิว ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเลขที่ 83/2563 ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนเลขที่ 84/2562 เลขที่ตั้ง 95 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เป็นที่เรียบร้อย 

Related posts