โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว

Related posts