โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.พิชัย ประจำ 2563

เมื่อวันที่  2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.พิชัย ประจำ 2563

Related posts