สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พิชัย

View Fullscreen

Related posts