โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ดำเนินการ โดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Related posts