หมู่บ้านปลอดถังขยะ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นหัวหน้าทีมในการทำกิจกรรมบ้านไร่ศิลาทองปลอดถังขยะ โดยมี พระครูสถิตธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ศิลาทอง  ทีมคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและผู้นำหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10   โดยมีกิจกรรมการเก็บถังขยะในพื้นที่ ม.10 เพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และตามมติที่ประชุมประชาคมของบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ประชุม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563  ซึ่งเห็นด้วยกับการเอาถังขยะออก  และกลุ่มแกนนำจัดการขยะชุมชนบ้านไร่ศิลาทองมีความเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการจัดการขยะเป็นอย่างดีทุกบ้านช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะทั่วไป จนวันนี้เราได้นัดหมายกันแล้วถึงการเก็บถังขยะและสิ่งที่คาดหวังคืออยากให้ทุกครัวเรือนทิ้งขยะทั่วไปจริงๆ ที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเก็บไปทิ้ง ส่วนขยะอินทรีย์ให้จัดการตามประเภทต่อไปจนสามารถลดปริมาณขยะลงได้

Related posts