ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กรอกแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ให้ท่านเข้าที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qg7fa2 หรือสแกน QR CODE

Related posts