กองคลัง

นางรัชนี

ธรรมสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศรีบาล

คงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางโกลัญญา

คำมีก้ำ

นักวิชาการคลัง

นางพรหมณี

ปาละมะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางณัฐกานต์

ฮาวปินใจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.จันทนา

ณ ลำปาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางนงนุช

พุฒอินถา

นักวิชาการพัสดุ

นางมีนา

ทองทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสุปราณีย์

เล็กศรี

นักจัดการงานทั่วไป

Related posts