สมาชิกสภา

นายสง่า

คำเดชศักดิ์

ประธานสภา

นายรังสรรค์

เตชะสืบ

รองประธานสภา

นางโสภา

อ้นทา

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายศรีวรรณ

สิทธิเครือ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นางสมจิตร

เชื้อหมอ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายอำนวย

ราชเครือ

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายสุทัศน์

วรรณบุตร

ส.อบต. หมู่ที่ 17

นางมนันยา

ปินตาสี

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายนิกร

ด้วงคำฟู

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายจันทร์

เครือแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นางภารดี

มณีฝั้น

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายวิวัฒน์

กันตา

ส.อบต. หมู่ที่ 17

นางประนอม

เตชะหงษา

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายทวี

ศรีไชยวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายประทาน

กิตตะวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายมานพพร

กาจารี

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายสมบูรณ์

มาลัย

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นางปราณี

เอี่ยมสำองค์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายธนวัฒน์

ฟูคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นางชุ่มใจ

สุคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 16

Related posts