ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

Read More

ราคากลาง1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตาสืบ – สระน้ำบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Read More