แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 15

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 14

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้อง…

Read More

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบ…

Read More