ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ในเขตพื้นที่ตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ อบต.พิชัย และจิตอาสา ร่วมกั…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง – ขนม วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านวังชัยพัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวั…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมื…

Read More

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการฝ…

Read More

การจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแย…

Read More