รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563   ติดตาม-2563  

Read More

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More

โครงการ “ลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงาม”

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโครงการ “ลำปางเมืองน่า…

Read More