โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนุขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ…

Read More

การคัดแยกขยะแต่ละประเภท

เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มี…

Read More

อบต.พิชัย ตั้งตู้ปันสุข ร่วมแบ่งปัน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับพนักงาน จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปัน สิ่งของที่จ…

Read More

มอบเมล็ดพันธุ์ ตามกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ส่งมอบเม…

Read More

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 ลำปาง อุทยานม่อนพระยาแช่…

Read More

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ปลูก…

Read More