ราคากลาง – ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนางบุญยิ่ง วรรณรัตน์ เชื่อมสายทางถนนไปสนามยิงปืน(ค่ายทหาร) บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ต.พิชัย

Read More

ราคากลาง – โครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.2 และ ซ.4 บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย

Read More

ราคากลาง – โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซ.24 บ้านไร่พัฒนา ม.7 ต.พิชัย

Read More

ราคากลาง – โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้างม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้านมิ่งมงคล ม.17 ต.พิชัย

Read More

ราคากลาง – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หลังไร่ชวนฝัน บ้านวังชัยพัฒนา ม.16

Read More

ราคากลาง – โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายทางห้วยลึกเชื่อมสายทางห้วยผาดั้น บ้านไร่ศิลาทอง ม.10 ต.พิชัย

Read More