เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

Read More