เชิญชวนจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

ก.ส.ต. พิชัย ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม ชมรม กลุ่ม คณะบุคคล จัดทำโครงการ…

Read More

รายงานโครงการอบรมให้ความรู้และเจาะหาสารเคมีในเลือดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำเกษตรและบริโภคอาหารอยางปลอดภัย

Read More