ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายงานการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

Read More

รายงานผลระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลพิชัย ประจาปีงบประมาณ 2564

Read More

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565)

Read More

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

Read More

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2565)

Read More

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล)

Read More

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกร (ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น )

Read More