รายงานผลระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลพิชัย ประจาปีงบประมาณ 2563

Read More

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

Read More