มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ อปท.และการจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2563

Read More