ประชุมในการจัดทำแผนการจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะเปียก

วันที่28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ได้ประชุม แต่งตั้ง คกก. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย…

Read More

งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริ…

Read More

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอย…

Read More

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับตำบล โครงการประกวดแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ…

Read More

วันพระราชทานธงชาติไทย​ 28 กันยายน

นายมานิต  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำคณะผู้บริหาร​ ข้าราชการและพนักงาน จัด…

Read More

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้าน วังชัยพัฒ…

Read More

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล…

Read More

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเส…

Read More

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายมานิต  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัส…

Read More

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ต.พิชัย)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอั…

Read More