กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์​

วันที่ 6 พฤศจิกายน​ 2563 นายมานิต​ อุ่นเครือ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย​ พร้อมด้วยคณะ…

Read More

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การ…

Read More

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ครั้งที่ เพื่อดำเนินการจัดทำเสวียนและถังขยะแบบไม้ จำนวน 11 จุด

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ครั้งที่ …

Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สา…

Read More

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.พิชัย ประจำ 2563

เมื่อวันที่  2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศ…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการพ…

Read More

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นประธานพิธีเปิ…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรประการประดิษฐ์บายศรีและงานใบตอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอาชี…

Read More

โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการเยาวชนพิชั…

Read More