กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง อบต. ของพื้นที่จังหวัดลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างความรู้ความเ…

Read More

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช…

Read More

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

Read More

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบ…

Read More

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริ…

Read More

ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ในเขตพื้นที่ตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ อบต.พิชัย และจิตอาสา ร่วมกั…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง – ขนม วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านวังชัยพัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวั…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมื…

Read More