ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านอู่ช่างเชน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไประบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย

Read More