รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ-ผลการติดตามแผน รายงานการติดตาม64 ติดตาม 2564

Read More

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Read More