เชิญชวนจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

ก.ส.ต. พิชัย ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม ชมรม กลุ่ม คณะบุคคล จัดทำโครงการ…

Read More

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเป็นคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Read More