การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ บุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาต…

Read More

เวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ทักษะการพูด เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

เวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ทักษะการพูด…

Read More

ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านต้นต้อง

ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองล…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

Read More