ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทวีสุขริมธาร เชื่อมสายดงป่าสักบ้านทรายใต้ หมู่ 8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างอู่ช่างเชน บ้านไร่พัฒนา หมู่ 7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More