ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กรอกแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคย…

Read More

การคัดแยกขยะแต่ละประเภท

เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มี…

Read More

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม …

Read More