การคัดแยกขยะแต่ละประเภท

เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มี…

Read More

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม …

Read More

คอนเสิร์ตเพื่อหารายได้สมบททุนสนับสนุนรณรงค์ไม่เผาป่า จังหวัดลำปาง ประจำปี2561

คอนเสิร์ตเพื่อหารายได้สมบททุนสนับสนุนรณรงค์ไม่เผาป่าลดปัญหาหมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำปี25…

Read More