การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล)

Read More

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่กักตัวอยู่กับบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยท่านปลัดสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นท…

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เด็กที่เกิดภายในเดือนตุลาคม …

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมื…

Read More

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ทุกหมู่บ้าน…

Read More

โครงการคุณธรรม จริยธรรม

โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีคุณธรรมและจริย…

Read More

โครงการคุณธรรม จริยธรรม

โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีคุณธรรมและจริย…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 10

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More