ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขยะที่ย่อยสลายได้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก

Read More

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล)

Read More

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่กักตัวอยู่กับบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยท่านปลัดสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นท…

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เด็กที่เกิดภายในเดือนตุลาคม …

Read More

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกผักกินเอง)

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ครู ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ ร่วมกันปลูกผักกินเอง เรีย…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมื…

Read More

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ทุกหมู่บ้าน…

Read More